PPZZS ponúka obciam a mestám odbornú pomoc a konzulácie

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s koronavírusom kladie vysoké nároky na obce, mestá a územné celky. V kompetencii miest a obcí sú mnohé z nevyhnutných preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu a teda ich úloha je kľúčová a nezastupiteľná.

Osobité postavenie majú obce a mestá, ktoré na svojom území evidujú segregované alebo odlúčené komunity. Pre tieto obce a mestá Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) vytvorila materiál sumarizujúci kroky a opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na úrovni obce ako preventívne, pre prípad evidencie nakazených obyvateľov ale aj v čase komplexnej karantény niektorej oblasti. Vedeniu obcí a miest ponúka konzultácie a svoju odbornú pomoc.

„V týchto turbulentných časoch je mimoriadne dôležitá vzájomná dôvera, spolupráca a realizácia konkrétnych konštruktívnych krokov,” vyjadril prezident prezídia PPZZS sociológ Michal Vašečka. „Sme presvedčení, že je potrebné, aby navrhované riešenia a opatrenia boli založené na spolupráci a komunikácii s obcami, komunitami a pracovníkmi v teréne, využívali dostupné dáta a v neposlednom rade aby zohľadňovali aj dopad na verejnú mienku.“

Materiál Odporúčania: Marginalizované komunity a ochrana proti COVID-19 pripravili skúsení odborníci z radov členov a partnerov PPZZS s dlhoročnými skúsenosťami s prácou v teréne, so zdravotnou a humanitárnou pomocou. Materiál je voľne dostupný na webstránke organizácie www.ppzzs.sk.

„V spoločnosti panuje vzácny široký konsenzus zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu v najohrozenejších a najchudobnejších skupinách obyvateľov na Slovensku,“ poznamenala výkonná tajomníčka PPZZS a riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová. Preto veríme, že pripravený materiál poskytne potrebnú odbornú pomoc a prispeje na úrovni obce ku zvládnutiu tejto mimoriadnej situácie, “dodala.

PPZZS od svojho vzniku v roku 2012 prispieva k zlepšovaniu zdravotného stavu a životných podmienok vo vylúčených komunitách. Realizovala a rozvíjala program zdravotnej mediácie, v súčasnosti realizovaný organizáciou  Zdravé regióny. PPZZS je združenie právnických osôb, ktoré združuje 15 členských a partnerských organizácií z radov verejnej správy a neziskového sektora.

 

Tlačová správa

Odporúčania: Marginalizované komunity a ochrana proti COVID – 19

 

          

 

Počas pandémie COVID-19 je potrebné chrániť ohrozené skupiny

Pandémia COVID- 19 nám demonštruje finančné a ľudské dôsledky nedostatočných investícii do prevenčných zdravotných opatrení pre zraniteľné skupiny v Európe. European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie – a ďalšie organizácie, ku ktorým sa pridala aj PPZZS, vyzývajú európske inštitúcie a národné vlády aby neodkladne prijali opatrenia smerujúce k zníženiu rozdielov v zdraví a zabráneniu ďalšieho prehlbovania ako dôsledkov pandémie.

Vo vyhlásení organizácie vyzývajú, aby „investície do verejného zdravia pre zraniteľné skupiny boli najvyššou politickou prioritou vrátane osobitne vyčleneného financovania na prevenciu a ochranu zdravia, fyzického aj duševného.“ Zároveň pripomínajú, že „súčasné okolnosti nemôžu ospravedlňovať žiadne kroky, ktoré prispievajú k rasizmu a xenofóbii, stigmatizujú celé komunity a oslabujú právo na zdravie bez diskriminácie.“

Celé znenie vyhlásenia v slovenskom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID vyhlasenie_042020_SK

Celé znenie vyhlásenie v anglickom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID statement Final

 

European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) je európske neziskové združenie, ktorej členmi sú neziskové organizácie pôsobiace v oblasti verejného zdravia. EPHA má 89 členských organizácií so sídlom v 21 európskych krajinách. Sídlo má v Bruseli v Belgicku. Členom EPHA je Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) od roku 2016.

www.epha.org

 

Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy

Zamestnávatelia a zamestnanci sú nútení zaoberať sa dôsledkami karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Spoločnosť Advokáti s.ro. približuje, aké možnosti majú zamestnávatelia a aké práva patria zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Okrem iného prehľadne spracovali pravidlá pri:

  • karanténe zamestnanca / živnostníka
  • práci „Home office“
  • pravidlá pre zamestnanca, ktorý má školupovinné dieťa
  • zatvorenej prevádzke
  • podmienky čerpania dovolenky a neplateného voľna
  • zníženie mzdy a/ alebo skrátenie pracovného času

ale aj dopad na plenenie z uzatvorených zmlúv a dane a odvody.

CELÝ ČLÁNOK: http://www.attorneys.sk/koronavirus-pracovnopravne-a-ine-vztahy/

COVID-19: overené postupy

Pre efektívnejší boj s coronavírusom COVID-19 nájdete niekoľko jednoduchých postupov a pravidiel, ktorých dodržiavanie pomôže potlačiť šírenie nákazy na stránke www.standardnepostupy.sk.

Stránka standardnepostupy.sk je venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva. Zverejnené štandardné postupy v zdravotníctve aj tie, týkajúce sa COVID-19 (pre zdravotníkov aj verejnosť).

Obrázky a postupy je možné stiahnuť a šíriť ďalej:

Informačné materiály v slovenskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v rómskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v maďarskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

 

www.standardnepostupy.sk

COVID-19: Overené fakty a aktuálne informácie

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravilo na základe vývoja situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku pre občanov web. Na stránke virus-korona.sk sa nachádzajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach.

Okrem základných informácií o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka stránka virus-korona.sk jednoduchým a prehľadným spôsobom informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií.

www.virus-korona.sk

Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby

Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Odporúčanie k dodržiavaniu hygienických preventívnych štandardov pri poskytovaní odborných činností a iných činností zamestnancami KC/NDC/NSSDR, či už ambulantnou alebo terénnou formou (v závislosti od registrácie sociálnej služby), pri práci s klientom sociálnej služby KC/NDC/NSSDR

Usmernenie_poskytovatelia soc. sluzieb_20.03.2020

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, vrátane rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít, pôsobiacich v projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Terénna práca a terénna sociálna práca, Komunitné služby, Popdora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, Podpora vysporiadania pozemkov a i.) ohľadom postupov pediatrickej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v slovenčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte materiál podľa potreby a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:               tlačová verzia:    

 

Facebook cover:

Materiál pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

Materiál je určený pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a upravuje preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

Aktuálne informácie od Ábela Ravasza

Ábel Ravasz_splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Vypočujte si aktuálne informácie v rozhovore s Ábelom Ravaszom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, o situácii v rómskych komunitách na Slovensku v súvislosti s COVID-19.