1. školenie asistentov osvety zdravia (skupiny B a C)

V dňoch 11. - 13. októbra 2013 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie ďalších 80 asistentov osvety zdravia a koordinátorov asistentov osvety zdravia.

Účastníci počas školenia nadobudli teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre každodennú prácu v segregovaných komunitách. Vzdelávanie sa realizovalo podľa vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR (2009) Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách. Vzdelávanie realizovala Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) a viedli ho  lektori a lektorky tímu ACEC. Vzdelávania sa zúčastnil aj člen riadiaceho výboru PPZZS MUDr. Peter Marko. Svoj vstup mal tiež Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Mgr. Peter Pollák, PhD.
 
Účastníci absolvovali prvú časť prvého vzdelávacieho bloku (24 hodín) v štyroch skupinách. Boli oboznámení s prácou a poslaním asistentov osvety zdravia a koordinátorov v rómskych komunitách a so základnou myšlienkou celoslovenského projektu Zdravé komunity. Získali informácie a príklady pre praktickú činnosť asistenta  a koordinátora, základné komunikačné zručnosti potrebné pre kontakt s členmi komunity, starostami, lekármi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi zdravotníckych zariadení a spolupracujúcich inštitúcií, ako sú školy, komunitné centrá, a pod. Veľmi dôležitou časťou boli vzdelávacie bloky: základy biológie človeka,  epidemiológie chorôb a špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti zdravotníctva. Získané zručnosti precvičovali interaktívnymi cvičeniami a hraním úloh v modelových situáciách.
 
Účastníci boli tiež oboznámení so základnými administratívnymi úkonmi potrebnými pre správne vyhodnocovanie ich práce a boli spolutvorcami etického kódexu Asistenta osvety zdravia.
Druhá časť prvého vzdelávacieho bloku bola realizovaná v dňoch 18. – 21. októbra a  pozostávala z kurzu prvej pomoci vedeného pracovníkmi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. 
 
Na základe zmluvy medzi  Ministerstvom vnútra SR a Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín v rámci programu „Zdravé komunity“ pôsobí v súčasnosti v teréne   celkovo 108 asistentov zdravotnej osvety a 12 koordinátorov.