Čo robíme

Projekt: Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách
08.11.2015

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín prostredníctvom asistentov osvety zdravia je v dennom kontakte s obyvateľmi segregovaných znevýhodnených komunít. O téme obchodovania s ľuďmi sa v tomto prostredí nerozpráva, no kolegovia sa stretávajú s podozrivými odchodmi mladých dievčat za prácou do zahraničia, či adopciami detí bez riadneho konania príslušných orgánov. V súčasnosti neexistujú aktuálne čísla, ktoré by reálne vykreslili, či je obchod s ľuďmi vážnym problémom najmä v znevýhodnených komunitách. Tento projekt chce preto pripraviť prostredie a siete na to, aby sa v budúcnosti situácia dôkladne zmapovala a aby sa mohlo pristúpiť k riešeniu tohto vážneho narúšania ľudských práv. Projekt sa prostredníctvom školení asistentov osvety zdravia zameria na:

  •  Informovanie a zvyšovanie povedomia o obchode s ľuďmi, prevenciu rizikového správania;
  •  Vytvorenie kapacít na získanie nových aktuálnych informácií a faktov z oblasti marginalizovaných komunít;
  •  Informovanie o migrácii a s tým súvisiace riziká;
  •  Problematiku obchodovania s deťmi a ženami;
  •  Posilnenie povedomia o službách poskytovaných doma/v zahraničí v súvislosti s potrebami obetí.
 
Hlavným cieľom je vyškoliť ľudí, ktorí budú vedieť identifikovať a pomenovať problém, v prípade, že sa s ním vo svojej lokalite stretnú. Vyššie povedomie o probléme v komunitách a vytvorenie sietí na hlbší monitoring sú prvými, základnými krokmi k dôkladnejšiemu poznaniu stavu obchodu s ľuďmi na Slovensku, prevažne v ťažko mapovateľných segregovaných lokalitách.
 
Asistenti a koordinátori osvety zdravia budú v tomto projekte zaškolení o základných informáciách, znakoch, prevencii a nahlasovaní obchodovania s ľuďmi. Keďže pracujú a žijú priamo v rómskych komunitách, osvetu budú šíriť aj medzi svojich klientov a ak dôjde k priamemu podozreniu z obchodovania s ľuďmi, budú vedieť problém identifikovať a vyhľadať odbornú pomoc, a kontaktovať inštitúcie a pomocné organizácie, na ktoré sa môžu obrátiť. Asistenti osvety zdravia majú kapacitu osloviť až 250 000 ľudí (obyvateľov komunít, v ktorých bývajú a pôsobia, v
ktorých je prevažne polovica detí). Asistenti sa na báze dobrovoľnosti stanú súčasťou siete na monitorovanie obchodu s ľuďmi v budúcich aktivitách PPZZS.
 

"Projekt Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách bol podporený sumou 4.986,-EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách je posilnenie zraniteľných skupín"

 

Prezentácia projektu Zdravé komunity (september 2014)
23.09.2014

Pre lepšiu predstavu, čo team PPZZS robí - pozrite si prezentáciu projektu Zdravé komunity k pripravovanej konferencii (september 2014).

Potravinová pomoc od spoločnosti Hipp

Spoločnosť Hipp Rakúsko poskytla Asociácii pre kultúru vzdelávanie  a komunikáciu potravinovú pomoc vo forme kvalitných potravinových produktov určených pre deti žijúce vo vylúčeých komunitách. Asociácia zabezpečila dopravu a potraviny boli distribuované do rodín, kde rodičia nemajú možnosť poskytnúť svojím deťom kvalitnú výživu pomocou siete asistentov osvety zdravia projektu Zdravé komunity. 

Brigády v osadách na podnet asistentov

V osade, v ktorej sa hromadil vyzbieraný odpad asistentka požiadala starostku o pomoc pri jeho odvážaní. Starostka poskytla niekoľko zamestnancov na aktivačných prácach, ktorí pomohli poodnášať naplnené vrecia odpadu. Asistentka však ihneď pokračovala v čistení obce a zorganizovala obyvateľov. Svojpomocne si vyčistili potok a upravili okolie. Podobnú iniciatívu vyvinul aj asistent z inej lokality. V ďalšej oblasti asistentka kontaktovala riaditeľku Základnej školy, ktorá po rozhovore s ňou zabezpečila do školy umývadlá, ktoré tam chýbali.

Asistentka poskytovala psychickú podporu obetiam požiaru

V noci zo 6. na 7. októbra vypukol v jednej z obcí požiar, pričom zhorelo niekoľko desiatok domov. Asistentka ihneď kontaktovala požiarny zbor a starostku obce. Požiar bol uhasený približne o 3.00 hod. ráno. K zraneniam našťastie nedošlo, ale asistentka poskytla bezprostrednú psychickú podporu tým obetiam požiaru, ktorí to potrebovali.

Obyvatelia osád začínajú asistentov vnímať ako všeobecných pomocníkov

Počas práce sa vyskytujú aj neštandardné prípady. Asistentka pomáhala riešiť aj sociálnu situáciu sluchovo postihnutej občianky, ktorá nemala žiadny príjem. V inej obci zase asistent pomáhal riešiť situáciu mentálne postihnutého občana, ktorý 20 rokov nemá zdravotnú dokumentáciu, ani kartičku poistenca. Ďalší asistent v inej lokalite pomáha rozhovormi mladému človeku s psychickými problémami so sklonmi k samovražde. 

Pitná voda nie je samozrejmosťou

Dostupnosť pitnej vody je v mnohých lokalitách veľkým problémom. V jednej lokalite je pitná vody zabezpečená iba v jednej časti obce, kým v druhej je vodovod. Do tohto vodovodu však stekajú splašky a znečistená voda z okolitých polí. Asistentky z ďalších lokalít hlásili poškodené alebo rozbité čerpadlá, alebo podozrenie zo znečistenia pitnej vody. Obyvatelia separovanej osady chodia naberať vody do väčšej vzdialenosti, nosia ju v plastových nádobách. Jej horkastá príchuť upozornila asistentku na to, že nemusí byť pitná a začala sa tým zaoberať. Boli hlásené aj prípady úplnej absencie vody.

Asistenti vedia identifikovať epidémie
 
Po absolvovaní školenia zameraného na parazitárne a infekčné ochorenia, asistenti hneď vedeli rozpoznať v svojich lokalitách  ich výskyt.

            V rámci spolupráce s lekármi alebo RÚVZ boli dokonca rozpoznané epidémie. Epidémia svrabu sa objavili v troch lokalitách. V spolupráci s lekárom, starostom a vedením školy zakúpili potrebné liečivá a zabraňujú tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Epidémie ploštíc posteľných hlásili asistentky z dvoch lokalít. Dezinsekcia sa bude riešiť v spolupráci so starostom obce alebo RÚVZ. Vo viacerých obciach hlásili asistenti výskyt vší. 

            Z 10 lokalít hlásili asistenti výskyt žltačky typu A alebo B.

            V štyroch lokalitách hlásili asistenti výskyt TBC, v jednej výskyt syfilisu a v jednej výskyt  HIV.

            V dvoch lokalitách referovali o veľkom počte voľne sa pohybujúcich, pomerne agresívnych psov, ktorí boli nebezpeční pre ľudí. 

 

Asistentka záchrana života

Asistentku privolali k úrazu, ktorý sa stal v obci, kde pôsobí priamo jej obyvatelia. Mladý muž si pri páde poranil predlaktie a krvácal z tepny. Okolostojaci ho neošetrili správnym spôsobom - uviazali šatku nad ranou, čo krvácanie nezastavilo. Asistentka okamžite využila novonadobudnuté znalosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci tak, ako sa to naučila na tréningu zabezpečenom Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby. Ranu pritlačila, správne ju obviazala a privolala RZP. Týmto muža zachránila pred vykrvácaním. 

Asistenti pomáhajú RÚVZ pri zvládaní epidémií infekčných chorôb

RÚVZ požiadalo Platformu o pomoc pri hromadnom očkovaní detí v lokalite, kde sa vyskytol prípad žltačky typu A. Dve asistentky boli uvoľnené zo vzdelávania, ktoré prebiehalo práve v týchto dňoch a pomáhali zdravotníckemu personálu s očkovaním. Neskôr RÚVZ opäť požiadalo Platformu o pomoc pri riešení masovej infekcie svrabu v lokalite, kde asistent osvety zdravia nepôsobí. Pracovníkom RÚVZ bude pomáhať asistentka pôsobiaca v najbližšej lokalite, ktorá obyvateľov postihnutej lokality napriek tomu pozná.

Asistentka pomohla novorodencovi

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí UPSVaR kontaktovalo asistentku ohľadom prípadu matky novorodenca, ktorá odišla z pôrodnice hneď po pôrode. Dieťa pustili domov neskôr. Týchto niekoľko dní je niekedy postačujúcich na to, aby matka stratila schopnosť kojiť a dieťa je potom odkázané na umelú výživu.

Dotyčná matka začala podávala novorodencovi obyčajné riedené sušené mlieko, ktoré bolo lacnejšie, ale nevhodné pre novorodencov, dokonca riedené v nesprávnom pomere. Dieťa bolo opakovane hospitalizované kvôli podvýžive. Asistentka dohliada na prechod na vhodnú stravu a správne riedenie predpísaného mlieka, ako aj na prikrmovanie dieťatka každý deň. Pomoc asistentky znamenala pre novorodenca zlepšovanie správneho vývoja a pre rodinu odvrátenie intervencie sociálnou kuratelou. Po tejto skúsenosti navrhla pracovníčka Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí, aby asistentka vykonávala tento typ osvety preventívne priamo v rodinách.

Šírime osvetu, aby sme zlepšili zdravie

Asistenti vykonávajú osvetu v rodinách zameranú na stravovacie návyky, prevenciu alkoholizmu, hygienu stravovania, užívanie návykových látok, prevenciu pred infekčnými a parazitárnymi ochoreniami a pod. Nadviazali spoluprácu aj so školami, ktoré v dohodnutých intervaloch navštevujú. Šíria medzi deťmi a mládežou osvetu v oblasti osobnej hygieny, reprodukčného zdravia a prevencie pred návykovými látkami. V niektorých lokalitách poskytli na osvetové aktivity priestory starostovia, alebo komunitné centrá. 

PPZZS začalo zamestnávať asistentov osvety zdravia

7.10.2013 nastúpilo do práce 108 asistentov osvety zdravia a 12 terénnych koordinátorov. Prvých 40 zamestnancov absolvovalo 1. modul vzdelávania ešte v júni, ďalších 80 v októbri. Ich prvou úlohou bolo zistiť základné informácie o lokalite, v ktorej pracujú: počet obyvateľov, počet detí, počet detí študujúcich na základnej, špeciálnej a strednej škole, adresy lekárov a zdravotníckych zariadení v ich spádovej oblasti a prvé skúsenosti s nadviazaním spolupráce so starostom obce. Po absolvovaní školenia okamžite nadviazali spoluprácu s lekármi, ktorí ich ponuku vítali. Vo väčšine lokalít začalo prebiehať pozývanie na očkovanie a preventívne prehliadky.

Už počas prvých týždňov zabezpečili asistenti vo väčšine lokalít množstvo aktivít smerujúcich k zlepšeniu zdravia obyvateľov osád. V jednej z lokalít prebehlo očkovanie v osade, kde starosta obce poskytol miestnosť vhodnú na očkovanie lekárovi. Vo viacerých obciach hlásili asistenti 100 % účasť na očkovaní. Spolu vo všetkých lokalitách bolo odovzdaných viac ako 1300 pozvánok na preventívne prehliadky a viac ako 1400 pozvánok na očkovanie. Asistenti dohliadli aj na účasť pozvaných. Bolo vykonaných približne 1250 intervencií. Koordinátori priebežne navštevujú asistentov v teréne a pomáhajú im s počiatočnými ťažkosťami.