PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE ROKU 2013

10.01.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov pri zabezpečení princípov efektívnosti a hospodárnosti.

 

V hodnotenom období 7.10. – 31.12.2013 boli v prípade podlimitných zákaziek zverejňované vo Vestníku ÚVO oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v prípade zákaziek podľa §  9 ods. 9 ZVO boli zverejňované výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle obstarávateľa a zároveň zasielané trom uchádzačom na trhu, poskytujúcich obstarávané predmety zákazky.

 

Z pridelených finančných prostriedkov na rok 2013 boli použité postupy podľa ZVO na tovary a služby nasledovné postupy:

 

Predmet zákazky: Dodávka stravných lístkov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 9.10.2013 – 31.10.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 19 349,58 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 18 879,93 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO:  §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka tlakomerov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 22.10.2013 – 1.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 3 640 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: Súťaž bola zrušená

Úspešný uchádzač: Súťaž bola zrušená

Počet uchádzačov: 0

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka zdravotníckych brašní

Zverejnenie a trvanie výzvy: 22.10.2013 – 1.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 3 936 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: Súťaž bola zrušená

Úspešný uchádzač: Súťaž bola zrušená

Počet uchádzačov: 0

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 4.11.2013 – 6.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 860 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 2 955,12 (bez DPH)

Úspešný uchádzač: WELCOME, spol. s r.o., TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

 

 

Predmet zákazky: Vzdelávanie ľudských zdrojov

Použitý postup podľa ZVO: Priame rokovacie konanie § 101 ods. 2 v súbehu s §58 ods. b

Výzva na rokovanie: 31.10.2013

Úspešný uchádzač: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31797580

Počet uchádzačov: 1

Priame rokovacie konanie bolo použité z dôvodu, že iba jeden uchádzač vlastnil oprávnenie – akreditáciu č. 1900/2009/550/2  MŠVVŠ SR na vzdelávacie služby  so špecifickým zameraním na ľudské zdroje/zamestnancov pracujúce v prostredí rómskych osád a vykonávajúce pravidelné osvetové činnosti v oblasti zdravia s nasledovnými tematickými celkami: Úloha asistenta osvety zdravia, Základné komunikačné zručnosti v práci s rómskou komunitou, Základy biológie človeka, Základy epidemiológie chorôb, Špecializované sociálne poradenstvo v oblasti zdravotníctva, Starostlivosť o tehotné ženy a novorodencov, Prax v teréne

 

Vzdelávacie aktivity boli realizované podľa schváleného projektu na základe akreditovaného kurzu s názvom Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách.

 

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb mobilného operátora

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO: 12.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 91 350,0000 EUR

Zmluvná cena predmetu zákazky: Súťaž bola zrušená

Úspešný uchádzač: Súťaž bola zrušená

Počet uchádzačov: 2

Použitý postup podľa ZVO: Podlimitná zákazka

 

Odôvodnenie zrušenia VO:

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) ako verejný obstarávateľ oznámila zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky na Zabezpečenie služieb mobilného operátora, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku VO – č. 223/2013 zo 14.11.2013 pod zn. 18561-WYS.

 

Predmetné verejné obstarávanie sa zrušilo v zmysle 46 ods. 2 ZVO, a to z dôvodu, že sa zmenili podmienky, ktoré neboli známe pri vyhlasovaní verejného obstarávania, a to, že predmet zákazky sa mal pôvodne financovať z prostriedkov MV SR po dobu 12 mesiacov. Rozhodnutím MV SR sa zmenili podmienky v tom, že MV SR poskytuje finančné prostriedky pre obstarávané služby mobilného operátora iba na dobu 6 mesiacov. Táto skutočnosť je zverejnená aj vo Vestníku VO.

 

PPZZS pre zabezpečenie predmetných služieb bude preplácať preukázané hovory, resp. bude preplácať odsúhlasené paušály jednotlivým osobám, ktoré budú uskutočňovať hovory zo svojich súkromných mobilných telefónov.

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 14.11.2013 - 22.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 4 018,74 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač na základe výzvy na priame rokovacie konanie: Penzión Antonio, Jarková 22, 080 01 Prešov (na prvotnú výzvu nereagoval žiaden záujemca)

Počet uchádzačov: 0

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 14.11.2013 – 22.11.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 851,67 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3997,57 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: B Družba s.r.o., Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka zdravotníckeho materiálu

Zverejnenie a trvanie výzvy: 2.12.2013 – 12.12.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 9 645,81 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 9 645,81 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 9 645,81 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka zdravotníckych brašní

Zverejnenie a trvanie výzvy: 2.12.2013 – 12.12.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 550,00 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 504,88 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 4 504,88 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka tlakomerov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 2.12.2013 – 10.12.2013

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 3 640 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 3 167,60 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3 167,60 € € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: ELRON, s.r.o., Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 26.1.2014 - 29.1.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 3 803,75 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3025, 83 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Satel - Slovakia, s.r.o., Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3,            058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 30.1.2014 – 3.2.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 5 164, 17 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 4 541, 22 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač na základe výzvy na priame rokovacie konanie: Hotel Dukla, a.s. Prešov

Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov (na prvotnú výzvu nereagoval žiaden záujemca)

Počet uchádzačov: 0

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 30.1.2014 - 3.2.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 743, 67 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3693, 44 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Mousson, Ul. T.J.Moussona 1, 071 01 Michalovce

Počet uchádzačov: 2

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO