PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE 1. POLROKU 2014

10.07.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov pri zabezpečení princípov efektívnosti a hospodárnosti.

 

V hodnotenom období 1.1. – 30.6.2014 boli v prípade podlimitných zákaziek zverejňované vo Vestníku ÚVO oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v prípade zákaziek podľa §  9 ods. 9 ZVO boli zverejňované výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle obstarávateľa a zároveň zasielané trom uchádzačom na trhu, poskytujúcich obstarávané predmety zákazky.

 

Z pridelených finančných prostriedkov na rok 2014 boli použité postupy podľa ZVO na tovary a služby nasledovné postupy:

 

Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva

Zverejnenie a trvanie výzvy: 6.1.2014 – 12.1.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 990 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky:  700 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač:  Degart, s.r.o.

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO:  §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Vzdelávanie ľudských zdrojov

Použitý postup podľa ZVO: Priame rokovacie konanie § 101 ods. 2 v súbehu s §58 ods. b

Výzva na rokovanie: 8.1.2014

Úspešný uchádzač: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31797580

Počet uchádzačov: 1

Priame rokovacie konanie bolo použité z dôvodu, že iba jeden uchádzač vlastnil oprávnenie – akreditáciu č. 1900/2009/550/2  MŠVVŠ SR na vzdelávacie služby  so špecifickým zameraním na ľudské zdroje/zamestnancov pracujúce v prostredí rómskych osád a vykonávajúce pravidelné osvetové činnosti v oblasti zdravia s nasledovnými tematickými celkami: Úloha asistenta osvety zdravia, Základné komunikačné zručnosti v práci s rómskou komunitou, Základy biológie človeka, Základy epidemiológie chorôb, Špecializované sociálne poradenstvo v oblasti zdravotníctva, Starostlivosť o tehotné ženy a novorodencov, Prax v teréne

 

Vzdelávacie aktivity boli realizované podľa schváleného projektu na základe akreditovaného kurzu s názvom Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách.

 

Predmet zákazky: Dodávka stravných lístkov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 22.1.2014 – 12.2.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 52 196,00 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky:  0,00 %-ná provízia (bez DPH)

Úspešný uchádzač:  Vaša Slovensko, s.r.o.

Počet uchádzačov: 4

Použitý postup podľa ZVO:  Podlimitná zákazka

 

Dodávka zdravotníckych brašní

Zverejnenie a trvanie výzvy: 4.4.2014 – 11.4.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 1 280 € bez DPH

Zmluvná cena predmetu zákazky:  1 500 € bez DPH

Úspešný uchádzač:  Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO:  §9 odsek 9, ZVO

 

Dodávka zdravotníckeho materiálu

Zverejnenie a trvanie výzvy: 4.4.2014 – 11.4.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 5 765 € bez DPH

Zmluvná cena predmetu zákazky: 6 380 € bez DPH

Úspešný uchádzač:  Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO:  §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Dodávka tlakomerov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 4.4.2014 – 11.14.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 1 408,00 € bez DPH

Zmluvná cena predmetu zákazky: 1 187,56 € bez DPH

Úspešný uchádzač: ELROMED, s.r.o., so sídlom Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 2

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 5.5.2014 – 9.5.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 3 574, € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3 206,70 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Poprad, s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 6.5.2014 – 12.5.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 5 433, 33€ (bez DPH) + zľava 3 % z celkovej ceny

Skutočne uhradené: 5034,76 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač na základe výzvy na priame rokovacie konanie: Hotel Dukla, a.s. Prešov

Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov (na prvotnú výzvu nereagoval žiaden záujemca)

Počet uchádzačov: 0

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

Zverejnenie a trvanie výzvy: 6.5.2014 – 12.5.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):  4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 228, 33 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3 853,25, 00 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Poštár, so sídlom Zemplínska Šírava-Kamenec, 072 36 Kaluža

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Vzdelávanie ľudských zdrojov

Zverejnenie a trvanie výzvy: 13.5.2014 – 3.6.2014

Skutočne uhradené: 17 904,28 € bez DPH

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup: Podlimitná zákazka

Úspešný uchádzač: súťaž bola zrušená

 

Komisia z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka odporučila verejnému obstarávateľovi predmetné verejné obstarávanie zrušiť v zmysle § 46 ods. 2 ZVO a predmetné špeciálne školenia zabezpečiť vlastnými kapacitami – školiteľmi.