PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE 1. POLROKU 2014

10.10.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (ďalej len „PPZZS“) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov, preukázujúc zabezpečenie princípov efektívnosti a hospodárnosti a taktiež transparentnosti a rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov/uchádzačov.

 

V hodnotenom období 01.07. – 30.09.2014 boli výzvy na predkladanie ponúk zverejňované na webovom sídle PPZZS a zasielané minimálne trom uchádzačom na trhu, poskytujúcich obstarávané predmety zákazky.

 

Z pridelených finančných prostriedkov na 3. štvrťrok 2014 boli použité podľa ZVO na tovary a služby nasledovné postupy:

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

Podmienky: poskytnúť ubytovanie v blízkosti železničnej a autobusovej stanice a poskytnúť stravovanie a priestory na uskutočnenie školenia pre požadovaný počet osôb.

Zverejnenie a trvanie výzvy: 25.8.2014 - 28.8.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 9 747,2 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 6 296,67 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 5 131, 81€ (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Poprad, s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

Počet uchádzačov: 2

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Podmienky: poskytnúť ubytovanie v blízkosti železničnej a autobusovej stanice a poskytnúť stravovanie a priestory na uskutočnenie školenia pre požadovaný počet osôb.

Zverejnenie a trvanie výzvy: 25.8.2014 - 29.8.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 5 295, 27€ (bez DPH) + 3 % zľava z celkovej ceny na základe dodatočného rokovania

Skutočne uhradené: 3 757, 29 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

Predmet zákazky: Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

Podmienky: poskytnúť ubytovanie v blízkosti železničnej a autobusovej stanice a poskytnúť stravovanie a priestory na uskutočnenie školenia pre požadovaný počet osôb.

Zverejnenie a trvanie výzvy: 25.8.2014 - 29.8.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 4 873,6 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 4 107 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 3 154,08 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Hotel Mousson, Ul. T.J.Moussona 1, 071 01 Michalovce

Počet uchádzačov: 2

Použitý postup podľa ZVO: §9 odsek 9, ZVO

 

 

 

Predmet zákazky: Dodávka zdravotníckeho materiálu

Zverejnenie a trvanie výzvy: 18.9.2014 – 23.9.2014

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 6 666,67 € (bez DPH)

Zmluvná cena predmetu zákazky: 6 160 € (bez DPH)

Skutočne uhradené: 6 666,67 € (bez DPH)

Úspešný uchádzač: Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin

Počet uchádzačov: 1

Použitý postup podľa ZVO: Podlimitná zákazka

 

 

Predmet zákazky: Ochranná obuv

Zverejnenie a trvanie výzvy: Zverejnenie a trvanie výzvy: 18.9.2014 – 23.9.2014

Zmluvná cena predmetu zákazky: Súťaž bola zrušená

Úspešný uchádzač: Súťaž bola zrušená

Počet uchádzačov: 3

Použitý postup podľa ZVO: Podlimitná zákazka

 

Predmetné verejné obstarávanie sa zrušilo v zmysle 46 ods. 2 ZVO, a to z dôvodu, že sa zmenili podmienky, ktoré neboli známe pri vyhlasovaní verejného obstarávania, a to, že PPZZS bude musieť preplatiť nevyčerpanú dovolenku zamestnancom, čím na zabezpečenie predmetu zákazky neostali finančné prostriedky. 

 

PPZZS, ako člen novej neziskovej organizácie, zabezpečí predmetné tovary v neskoršom období  s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ za staré programové obdobie 2007 – 2013.