SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

IČO: 45740526

Šafárikovo námestie 2, , 811 02 Bratislava - Staré Mesto

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): sídlo verejného obstarávateľa - Šafárikovo námestie 2, Bratislava

Kontaktná osoba: Michal Kubo; michalkubo@gmail.com

Telefón: +421 918889083

Email: pavel.kicin@gmail.com

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ppzzs.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

 

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

iné - Iný verejný obstarávateľ

Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 7 ZVO

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1

 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

 

II. OPIS

 

II.1. Názov zákazky

Zabezpečenie služieb mobilného operátora

 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo 5

Hlavné miesto poskytovania služieb: Územie SR

NUTS kód: SK0

 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

a) hlasové a dátové - internetové služby pre jednotlivcov (zamestnancov PPZZS)

b) hlasové a dátové - internetové služby pre PPZZS (firmu)

c) hardvérové zariadenia - mobilné telefóny na zabezpečenie predmetných služieb

 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 64200000-8

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 32250000-0, 72400000-4

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

a) telekomunikačné služby pre 123 zamestnancov s možnosťou postupného zvyšovania až na 302 zamestnancov,

b) mobilné telefóny pre 123 zamestnancov s možnosťou postupného zvyšovania až na 304 zamestnancov,

c) internetové služby pre 14 zamestnancov resp. 123 zamestnancov 204 zamestnancov.

 

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota: 91 350,0000 EUR

 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 36

 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 

III.1. Podmienky účasti

 

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1, ktoré uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO. Doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO môže uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 ZVO, v ktorom preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov, ktoré verejný obstarávateľ posudzuje podľa §128 ods. 3 ZVO vychádzajúc zo situácie či potvrdenie úradu bolo vydané pred alebo po 01.07.2013, a to podľa výkladového stanoviska úradu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(*) Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 ZVO.

(**) Uchádzač môže predmetné doklady nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom z predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj požadovaným spôsobom spĺňa podmienky účasti uvedené v bode III.1.1 tohto oznámenia, a to ku dňu predkladania ponúk. V aktuálnom prípade však musí na výzvu verejného obstarávateľa do desiatich pracovných dní od prevzatia výzvy verejnému obstarávateľovi doručiť a konkrétnymi dokladmi preukázať pravdivosť tvrdení v čestnom vyhlásení v dobe jeho podpísania, najneskôr pred podpísaním zmluvy v zmysle § 45 ods. 9 ZVO.

 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Neuplatňuje sa

 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

 

A) § 28 ods. 1 písm. f) ZVO; Uchádzač preukáže potvrdenie o splnení registračnej povinnosti Telekomunikačnému Úradu.

 

B) § 28 ods. 1 písm. l) ZVO; Uchádzač v ponuke predloží opis ponúkaného tovaru a služby - prospektový materiál ponúkaných mobilných telefónov a telekomunikačných služieb.

 

(*) Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Splnenie legislatívnej požiadavky vyplýva z platnej legislatívy Slovenskej republiky. Uchádzač preukáže typy ponúkaných telekomunikačných zariadení.

 (**) Uchádzač môže predmetné doklady nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom z predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj požadovaným spôsobom spĺňa podmienky účasti uvedené v bode III.1.3 tohto oznámenia, a to ku dňu predkladania ponúk. V aktuálnom prípade však musí na výzvu verejného obstarávateľa do desiatich pracovných dní od prevzatia výzvy verejnému obstarávateľovi doručiť a konkrétnymi dokladmi preukázať pravdivosť tvrdení v čestnom vyhlásení v dobe jeho podpísania, najneskôr pred podpísaním zmluvy v zmysle § 45 ods. 9 ZVO.

 

 

ODDIEL IV. POSTUP

 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

 

IV.2. Administratívne informácie

 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

001/PZ-S/2013:1

 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 05.12.2013 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uveďte: Nie

 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 05.12.2013 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 05.12.2013 14:30

Miesto : Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1)

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk označených ako "Ostatné" sa nemôžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.

 

Otváranie ponúk označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom v súlade s §41 ods. 2 a 3 ZVO.

 

Na otváraní ponúk časť "Kritériá" sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie, maximálne však dvomi osobami. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu. Na otváraní ponúk "Kritériá" za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a návrhy na plnenie kritéria.

 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

 

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

12.11.2013