Tretie školenie asistentov osvety zdravia (skupiny A, B a C)

Tretí modul vzdelávania prebehlo vo februári 2014. Skupina A ho absolvovala 4.-6. februára, skupina B 11.-13. februára a skupina C 18.-20. februára 2014. Asistenti osvety zdravia si na treťom vzdelávaní rozšírili  vedomosti v problematike civilizačných ochorení, špecifických porúch učenia, čítania a správania, užívania návykových látok, komunikačných zručností pri riešení konfliktov, tiež dostali tlakomery značky Omron M2 basic a zdravotnícke brašne a boli vyškolení na ich správne používanie.

Od tohto momentu sú všetci asistenti celoslovenského projektu Zdravé komunity plne vybavení na prácu v teréne. Absolvovaním III. vzdelávacieho bloku sú asistenti osvety zdravia schopní kvalifikovane vykonávať širokú paletu osvetových činností v rámci ich pracovného zaradenia a pracovnej náplne. Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou získalo spolu 99 asistentov a koordinátorov.