Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

 
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
 
žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
 
1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) 
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava 
IČO: 45740526
DIČ: 2023805080
Bankové spojenie: 2922890969/1100
Štatutárny zástupca: MUDr. Elena Marušáková, MBA
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kubo
Telefón: 0918 889 083
 
2. Názov predmetu zákazky:  „Zabezpečenie  ubytovacích a stravovacích služieb a a priestorových kapacít“ 
 
Predmet zákazky a jej množstvo                                           CPV                              PHZ 
Ubytovanie a prenájom priestorov na školenie                 55000000-0                4 873,6 € 
 
2.1. Predpokladaná hodnota zákazky 4 873,6 € (bez DPH)
 
2.2. Úspešný uchádzač dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO cenovú ponuku v nasledovnej požadovanej štruktúre. V ponuke ku každej položke stanoví aj jednotkovú cenu a následne vypočíta cenu celkom za predmet zákazky podľa bodu 11:
 
a) Termín: 4. – 6. februára 2014
 
b) Miesto: Poprad, s jednoduchou dostupnosťou 
 
c) Ubytovanie:
- Dňa 3. februára 5 jednolôžkových izieb a 20 dvojlôžkových
- Dňa 4. februára 5 jednolôžkových izieb a 20 dvojlôžkových
- Dňa 5. februára  5 jednolôžkových a a 20 dvojlôžkových
 
d) Služby:
- Dňa 4. februára raňajky pre 45 osôb, obed a večera pre 45 osôb, 3x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia, popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie
- Dňa 5. februára raňajky pre 45 osôb, obed a večera pre 45 osôb, 3x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia, popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie
- Dňa 6. februára raňajky pre 45 osôb, obed pre 45 osôb, 1x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia): káva/čaj/minerálka/ovocie
 
e) Školiaca miestnosť (Kongresová/konferenčná sála)
- Kapacita s miestami na sedenie pre min. 45 osôb
- Voľná priestorová plocha na precvičovanie a modelové situácie, cca 70 m2
- Projektor
- Flipchart alebo biela tabuľa na zmazateľné fixy
- Ďalšia konferenčná miestnosť s kapacitou 23 osôb
 
2.3. Úspešný uchádzač zabezpečí predmet zákazky podľa bodu 2.2.
 
3. Komplexnosť predmetu zákazky 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré pre zabezpečenie projektu poskytne osobe podľa §7 ZVO Ministerstvo vnútra SR. Na predmet zákazky sa úspešnému uchádzačovi neposkytne finančný preddavok. 
 
5. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry
5.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy podľa § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží návrh zmluvy. 
5.2. Úspešný uchádzač poskytne predmet zákazky v požadovaných termínoch.
5.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 21 dní od jej doručenia.
 
6. Náklady na spracovanie ponuky 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO. 
 
7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky 
Mesto Poprad (preferuje sa lokalita v blízkosti železničnej alebo autobusovej stanice). 
 
8. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk 
8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa §7 ZVO (poštou, elektronickou poštou alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO): 
Stránkové hodiny sú: Pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod. Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod. 
8.2. Uchádzač predloží písomnú cenovú ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. 
Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
adresa verejného obstarávateľa – osoby podľa §7 ZVO (podľa bodu 1), 
obchodné meno a adresa sídla uchádzača, 
označenie „Ponuka ubytovacích a stravovacích služieb a priestorových kapacít - neotvárať", 
8.2.1. Obsah ponuky: ponuka musí obsahovať 
identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby, 
návrh uchádzača na plnenie kritéria CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY (spracovaný podľa tejto výzvy bod 2.2. a bod 11). 
8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 29.1.2014 o 12.00 hod. 
 
9. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky
V prípade potreby záujemcovia môžu do 28.1.2014 požiadať osobu podľa §7 ZVO o vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1. Vysvetlenie osoba podľa §9 ZVO zašle dotknutému záujemcovi e-mailom a pre ostatných záujemcov predmetné vysvetlenie zverejní na svojej webovej stránke v záložke „Profily verejných obstarávaní“, a to najneskôr 29.1.2014. Záujemcovia sú povinní sledovať web stránku osoby podľa §7 ZVO, aby pri spracovaní a predkladaní ponúk sa v aktuálnom prípade riadili podľa vysvetľovania, ktoré osoba podľa §7 ZVO bude v aktuálnom prípade zverejňovať na svojom webovom sídle.
 
10. Vyhodnotenie ponúk - kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najlepšou - úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v € vrátane DPH.
 
V prípade, že dvaja uchádzači predložia totožné cenové ponuky, vybraný bude uchádzač, ktorého predmetné služby sú dostupnejšie z hľadiska miestnej dopravy (pozn. bližšie k autobusovej a vlakovej stanici Poprad).
 
11. Spôsob spracovania ceny 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€). 
Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH). Súčasne ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní. 
 
12. Platnosť ponuky 
Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 28.2.2014. 
 
13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, osoba podľa §7 ZVO oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Osoba podľa §7 ZVO vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá, na uzavretie zmluvy. 
 
                                                                                                                
14. Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tento návrh musí byť súčasťou ponuky)       Návrh uchádzača na plnenie kritéria:                                                             
Kritérium:
Celková cena v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii podľa bodu 2.2 a stanovená podľa bodu 11.
 

STANOVÍ UCHÁDZAČ v € bez DPH                            

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní!!!                           

 
 
 V Bratislave 27.1.2014
 
                                                                                              MUDr. Elena Marušáková, MBA
                                                                                              štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO