Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

 

1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava

IČO: 45740526

DIČ: 2023805080

Bankové spojenie: 2922890969/1100

Štatutárny zástupca: MUDr. Elena Marušáková, MBA

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kubo

Telefón: 0918 889 083

E-mail: michalkubo@gmail.com

 

2.   Názov predmetu zákazky:         „Zabezpečenie  ubytovacích a stravovacích služieb a a priestorových kapacít“

Predmet zákazky a jej množstvo                            CPV                           PHZ

Ubytovanie a prenájom priestorov na školenie         ;                                   2 436,80 €

2.1. Predpokladaná hodnota zákazky 2 436,80 € (bez DPH)

2.2. Úspešný uchádzač dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO cenovú ponuku v nasledovnej požadovanej štruktúre. V ponuke ku každej položke stanoví aj jednotkovú cenu a následne vypočíta cenu celkom za predmet zákazky podľa bodu 11:

a)      Termín: 13. – 16. januára 2014

b)      Miesto: Prešov, s jednoduchou dostupnosťou

c)      Ubytovanie:

-          Dňa 13. januára 5 jednolôžkových izieb a 8 dvojlôžkových

-          Dňa 14. januára 5 jednolôžkových izieb a 8 dvojlôžkových

-          Dňa 15. januára 5 jednolôžkových a a 8 dvojlôžkových

d)     Služby:

-          Dňa 13. januára večera pre 21 osôb

-          Dňa 14. januára raňajky, obed a večera pre 21 osôb, 3x občerstvenie pre 21 osôb (dopoludnia, popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie, resp. chlebíček

-          Dňa 15. januára raňajky, obed a večera pre 21 osôb, 3x občerstvenie pre 21 osôb (dopoludnia, popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie, resp. chlebíček

-          Dňa 16. január raňajky a obed pre 21 osôb, 1x občerstvenie pre 21 osôb (dopoludnia): káva/čaj/minerálka/ovocie

 

e)        Školiaca miestnosť (1 kongresová/konferenčné miestnosť)

-          Kapacita s miestami na sedenie pre min. 25 osôb

-          Projektor

-          Flipchart alebo biela tabuľa na zmazateľné fixy

 

 

2.3. Úspešný uchádzač zabezpečí predmet zákazky podľa bodu 2.2.

 

3. Komplexnosť predmetu zákazky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

4. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré pre zabezpečenie projektu poskytne osobe podľa §7 ZVO Ministerstvo vnútra SR. Na predmet zákazky sa úspešnému uchádzačovi neposkytne finančný preddavok.

 

5. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry

5.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy.

5.2. Úspešný uchádzač predmet zákazky dodá do 14 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

5.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 21 dní od jej doručenia.

 

6. Náklady na spracovanie ponuky

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO.

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky

Sídlo osoby podľa §7 ZVO uvedené v bode 1.

 

8. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk

8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa §7 ZVO (poštou, elektronickou poštou alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO):

Stránkové hodiny sú: Pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod. Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.

8.2. Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom elektronickej pošty.

V predkladanej ponuke musia byť uvedené nasledovné údaje:

·         adresa verejného obstarávateľa – osoby podľa §7 ZVO (podľa bodu 1),

·         obchodné meno a adresa sídla uchádzača,

·         označenie „Cenová ponuka",

8.2.1. Obsah ponuky: ponuka musí obsahovať

·         identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,

·         návrh uchádzača na plnenie kritéria CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY (spracovaný podľa tejto výzvy bod 2.2. a bod 11).

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.1.2014 o 17.00 hod.

 

9. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky

V prípade potreby záujemcovia môžu do 10.11.2013 požiadať osobu podľa §7 ZVO o vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1. Vysvetlenie osoba podľa §9 ZVO zašle dotknutému záujemcovi e-mailom a pre ostatných záujemcov predmetné vysvetlenie zverejní na svojej webovej stránke v záložke „Verejné obstarávania“, a to najneskôr 10.11.2013. Záujemcovia sú povinní sledovať web stránku osoby podľa §7 ZVO, aby pri spracovaní a predkladaní ponúk sa v aktuálnom prípade riadili podľa vysvetľovania, ktoré osoba podľa §7 ZVO bude v aktuálnom prípade zverejňovať na svojom webovom sídle.

 

10. Vyhodnotenie ponúk - kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najlepšou - úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v € vrátane DPH.

V prípade, že dvaja uchádzači predložia totožné cenové ponuky, vybraný bude uchádzač, ktorého predmetné služby sú dostupnejšie z hľadiska miestnej dopravy (pozn. bližšie k autobusovej a vlakovej stanici Prešov).

 

11. Spôsob spracovania ceny

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€).

Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH). Súčasne ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní.

 

12. Platnosť ponuky

Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 31.1.2014.

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, osoba podľa §7 ZVO oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Osoba podľa §7 ZVO vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá, na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

14. Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tento návrh musí byť súčasťou ponuky)

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:

Kritérium:

Celková cena v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii podľa bodu 2.2 a stanovená podľa bodu 11.

 

STANOVÍ UCHÁDZAČ v € bez DPH

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní!!!

 

 

V Bratislave 9.1.2014

 

        MUDr. Elena Marušáková, MBA

štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO