Profily verejných obstarávaní

PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE 1. POLROKU 2014

10.10.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (ďalej len „PPZZS“) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov, preukázujúc zabezpečenie princípov efektívnosti a hospodárnosti a taktiež transparentnosti a rovn

PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE 1. POLROKU 2014

10.07.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov pri zabezpečení princípov efektívnosti a hospodárnosti.

 

STRAVNÉ - Informácia podľa § 41 ods. 3) ZVO o otváraní ponúk časť „Kritériá“

Verejný obstarávateľ Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) podľa § 41 ods. 3) ZVO informuje o otváraní ponúk časť „Kritériá“ v rámci VVO: 1366-WYS, číslo VVO 15/2014 z 23.01.2014 - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) – STRAVNÉ LÍSTKY.
 

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie SW

 
Informácia v zmysle § 9 ods. 9 ZVO
 
na zverejnenie v profile
 

Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

 
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
 

Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

 
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
 

Ubytovacie a priestorové kapacity (Poprad)

 
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
 

Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

PREHĽAD O POUŽITÝCH POSTUPOCH NA DODÁVKU TOVAROV ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA OBDOBIE ROKU 2013

10.01.2014

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovný prehľad doterajších výziev na predkladanie ponúk a uzatvorenia zmlúv s úspešnými uchádzačmi ako odpočet použitia finančných zdrojov pri zabezpečení princípov efektívnosti a hospodárnosti.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - TLAKOMERY

 

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL

 

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

Ubytovacie a priestorové kapacity (Michalovce)

Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu

Ubytovacie a priestorové kapacity (Prešov)

Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu

SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

PRIAME ZADANIE ZÁKAZKY

VZDELÁVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
 

Ubytovacie a priestorové kapacity

 
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - TLAKOMERY

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - STRAVNÉ LÍSTKY

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)