Výberové konanie - 10.9.2015

19.08.2015

Zdravé komunity n.o.

oznamuje

začiatok výberového konania na pozície

Koordinátor asistentov osvety zdravia

Asistent osvety zdravia

 

Uchádzači o pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia a Asistent osvety zdravia zašlú nasledujúce dokumenty: životopis, vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o neodsúdení za trestný čin a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 28. august 2015 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 31. august 2015 pre osobné alebo elektronické doručenie.

 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Osobné pohovory s uchádzačmi, ktorí splnili základné kritéria, budú realizovať poradné komisie organizácie Zdravé komunity, n.o. Pohovory sa budú konať priamo v lokalitách uchádzačov. Výberová komisia bude zasadať dňa 10. septembra 2015. Úspešní uchádzači budú následne informovaní a pozvaní na školenie, ktoré bude podmienkou nástupu do pracovného pomeru. Predpokladaný termín nástupu: 14. september  2015.

 

Počet miest na pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia:     1

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Koordinátor asistentov zdravotnej osvety v oblasti:

Svidník a okolie

·         Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie podmienka, úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole považované za výhodu, vysokoškolské vzdelanie považované za výhodu,

·         Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/maďarský)

·         Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce

·         Počítačové zručnosti: Microsoft Excel základy, Microsoft Word základy, Microsoft PowerPoint základy, práca s internetom

·         Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite je podmienkou

·         Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B a vlastné vozidlo výhodou.

Počet miest na pozíciu Asistent osvety zdravia:     62

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Asistentov zdravotnej osvety s pôsobnosťou v obciach:

Beniakovce; Bidovce; Bijacovce; Brzotín; Čaklov; Čaňa; Divín/Ružiná; Fričovce; Gelnica; Gemerská Poloma; Gemerská Ves; Hencovce; Hermanovce; Hniezdne; Chmeľov; Chmiňany; Jakubany; Jarovnice; Kapišová; Kežmarok; Košice - Luník IX.; Košice - Luník IX.; Košice – Ťahanovce; Košické Oľšany; Krajná Bystrá; Kráľovce; Krásny Brod; Krušinec; Kružlová; Kuzmice (okres Trebišov); Ladomirová; Licince; Lubeník/Chyžné; Malý Slivník; Michalovce; Mníšek nad Hnilcom/Švedlár; Nesluša; Pavlovce nad Uhom; Pečovská Nová Ves; Petrovany; Plešivec; Polomka; Poprad/Spišská Teplica; Ratková; Rejdová; Rokycany; Ruská; Sabinov; Slavošovce; Stará Ľubovňa; Svidník; Šamudovce; Šarišská Trstená; Širkovce; Tornaľa; Trhovište; Turňa nad Bodvou; Zemplínska Teplica; Žarnovica; Žehra.

·         Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou výhoda

·         Jazykové znalosti: slovenský jazyk – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský)

·         Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce

·         Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite je podmienkou; trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve podmienkou

·         Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, nespáchaný závažný trestný čin.

 

V prípade záujmu o uvedené pozície prosím zašlite:

·         štruktúrovaný životopis (štruktúru životopisu nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie),

·         kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu u ukončení povinnej školskej dochádzky alebo základnej školy, maturitného vysvedčenia, resp. diplomu nemusí byť overená notárom),

·         vyplnený dotazník podľa pozície, na ktorú sa hlásite (oba elektronické dotazníky nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie),

·         čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

·         čestné prehlásenie, že uchádzač/ka nebol/a v minulosti odsúdený/á za závažný trestný čin.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

 

Zdravé komunity, n.o.  

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

 

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu: zamestnanie@zdravekomunity.sk. Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie - Zdravé komunity“.

Prosíme záujemcov o vyplnenie formuláru podľa typu pracovnej pozície, na ktorú sa uchádzajú. Po výberovom konaní budú kontaktovaní iba vybraní uchádzači,  ktorí sa dostali do užšieho výberu.

 

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdravekomunity.sk, prípadne telefonicky na 0944 108 098.

Organizácia Zdravé komunity, n.o. si vyhradzuje právo na úpravu tohto oznamu. Zoznam obcí môže byť upravený.