Výberové konanie 6.3.2015

27.02.2015

Zdravé komunity, n.o.

oznamuje

začiatok výberového konania na pozíciu

Asistent osvety zdravia

 

Výberové konanie sa uskutoční  6. marca 2015 na základe vyhodnotenia údajov doručených v požadovaných dokumentoch (životopis, dotazník, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní) a na základe osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu. Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o., ktorá môže vykonať telefonické interview s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 3. marca 2015 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 5. marca 2015 pre osobné alebo elektronické doručenie. Na obálku je potrebné uviesť projekt „Zdravé komunity“.  Záujemcovia, ktorých požadované dokumenty budú doručené po tomto termíne, nebudú zaradení do výberového konania.

Osobné pohovory sa budú konať priamo v lokalitách. Uchádzačov upovedomíme o termíne pohovoru telefonicky.

Predpokladaný termín nástupu: 9. marca 2015

 

Počet miest na pozíciu Asistent osvety zdravia:     8

 

Požiadavky na výber uchádzačov/ uchádzačiek na pozíciu Asistentov zdravotnej osvety s pôsobnosťou v obciach:

 Košice – Luník IX alebo osada na Mašličkovej (2 miesta), Karná, Hodejov, Kolačkov, Kosihovce, Bulhary, Košice - na Demetri

 

·         Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka - podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou - výhoda

·         Jazykové znalosti: slovenský jazyk, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský) – podmienka

·         Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce,

·         Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite je podmienkou, trvalý, alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve podmienkou

·         Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, nespáchaný závažný trestný čin

 

Vybraní uchádzači absolvujú  vzdelávanie podľa akreditovaného vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR:

 "Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách"

V prípade záujmu na uvedené pozície prosím zašlite: 

 

1.        štruktúrovaný životopis (štruktúru životopisu nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie)

2.       kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu u ukončení povinnej školskej dochádzky alebo základnej školy, maturitného vysvedčenia, resp. diplomu nemusí byť overená notárom),

3.        vyplnený dotazník podľa pozície, na ktorú sa hlásite (obe elektronické formuláre dotazníka nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie).

4.        čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručujú vyplnený dotazník, štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti osobne alebo poštou na adresu Zdravé komunity, n.o., Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava, v elektronickej forme mailom na adresu: zuzana.palosova@zdravekomunity.sk. Po výberovom konaní budú kontaktovaní  iba vybraní uchádzači/ky, prípadne uchádzači/ky, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 18:00 pracovníkov organizácie Zuzanu Pálošovú, telefón: 0903 120 841, mail: zuzana.palosova@zdravekomunity.sk alebo Michala Kuba, telefón: 0918 889 083.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Zdravé komunity, n.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto oznamu. Zoznam obcí môže byť zmenený.