VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - STRAVNÉ LÍSTKY

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava

IČO: 45740526

DIČ: 2023805080

Bankové spojenie: 2922890969/1100

Štatutárny zástupca: MUDr. Elena Marušáková, MBA

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kubo

Telefón: 0918 889 083

E-mail: michalkubo@gmail.com  

 

2.   Názov predmetu zákazky: „Dodávka stravných lístkov“.

a) Stravné lístky v hodnote 3 €/kus               6 262 ks

 

2.1. Predpokladaná hodnota zákazky 19 349,58 € (bez DPH)

 

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: Úspešný uchádzač dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO predmet zákazky v členení (v ponuke ku každej položke stanoví aj jednotkovú cenu) a následne vypočíta cenu celkom za predmet zákazky podľa bodu 14:

 

a)      Stravné lístky  v počte 6 262 ks s nominálnou hodnotou 3 €/ks:

 

Predmetný tovar má slúžiť na zabezpečenie stravovania zamestnancov v rámci projektu „Zdravé komunity“.

 

2.3. Úspešný uchádzač predmet zákazky dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO.

Poskytovateľ musí zároveň zabezpečiť dovoz stravných lístkov do miesta dodania, do sídla „Osoby podľa §7 ZVO“ do 48 hodín od ich objednania prostredníctvom kuriéra.

Výsledná cenová ponuka musí obsahovať konečnú cenu za nasledovné:

-           zabezpečenie potrebného množstva predmetu zákazky (6262 kusov v nominálnej hodnote 3 €)

-          zabezpečenie dodania do sídla Osoby podľa §7 ZVO“ do 48 hodín od ich objednania prostredníctvom kuriéra

-          všetký ďalšie poplatky

 

3. Komplexnosť predmetu zákazky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

4. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré pre zabezpečenie projektu poskytne osobe podľa §7 ZVO Ministerstvo vnútra SR. Na predmet zákazky sa úspešnému uchádzačovi neposkytne finančný preddavok.

 

5. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry

5.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy.

5.2. Úspešný uchádzač predmet zákazky dodá do 14 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

5.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 21 dní od jej doručenia.

 

6. Náklady na spracovanie ponuky

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO.

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky

Sídlo osoby podľa §7 ZVO uvedené v bode 1.

 

8. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk

8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa §7 ZVO (poštou alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO):

Stránkové hodiny sú: Pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod. Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.

8.2. Uchádzač predloží písomnú cenovú ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.

Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

·         adresa verejného obstarávateľa – osoby podľa §7 ZVO (podľa bodu 1),

·         obchodné meno a adresa sídla uchádzača,

·         označenie „Ponuka stravných lístkov - neotvárať",

8.2.1. Obsah ponuky: ponuka musí obsahovať

·         identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,

·         doklad o oprávnení podnikať,

·         čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,

·         návrh uchádzača na plnenie kritéria (spracovaný podľa tejto výzvy bod 2.3. a bod 12)

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 31.10.2013 o 10.00 hod.

 

9. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky

V prípade potreby záujemcovia môžu do 20.10.2013 požiadať osobu podľa §7 ZVO o vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1. Vysvetlenie osoba podľa §9 ZVO zašle dotknutému záujemcovi e-mailom a pre ostatných záujemcov predmetné vysvetlenie zverejní na svojej webovej stránke v záložke „verejné obstarávanie“, a to najneskôr 26.10.2013. Záujemcovia sú povinní sledovať web stránku osoby podľa §7 ZVO, aby pri spracovaní a predkladaní ponúk sa v aktuálnom prípade riadili podľa vysvetľovania, ktoré osoba podľa §7 ZVO bude v aktuálnom prípade zverejňovať na svojom webovom sídle.

 

10. Vyhodnotenie ponúk - kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najlepšou - úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH.

V prípade, že dvaja uchádzači predložia totožné cenové ponuky, vybraný bude uchádzač, ktorý zagarantuje dodanie predmetu zákazky v skoršom termíne.

 

11. Spôsob spracovania ceny

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€).

Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH). Súčasne ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní.

 

12. Platnosť ponuky

Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 25.11.2013.

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, osoba podľa §7 ZVO oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Osoba podľa §7 ZVO vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá, na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

14. Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tento návrh musí byť súčasťou ponuky)

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:

Kritérium:

Cena celkom v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky stanovená v štruktúre podľa bodu 2.3.

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní!!!

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedná Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

V Bratislave 9.10.2013                                                        

                                                                                                 MUDr. Elena Marušáková, MBA

štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO