ZAČALI SME

Asistenti zdravotnej osvety a koordinátori začali pracovať v 108 lokalitách.
 
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity začali realizovať celoslovenský projekt Zdravé komunity.
 
Dňa 7.10.2013  nastúpilo do práce 108 asistentov zdravotnej osvety a 12 koordinátorov a začali tak napĺňať svoje poslanie:
•  zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite,
• zlepšovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných rómskych osídlení s lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami a verejnými zdravotníkmi,
•  podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca
•  podporovať  zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie,
•  spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, rómskymi asistentmi učiteľa,  regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám.
 
Asistenti a koordinátori, ktorí reagovali na výzvu Platformy na podporu zdravia znvýhodnených skupín a prešli výberovým konaním, absolvujú postupne tri vzdelávacie bloky podľa vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR (2009) Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách.
 
Ambíciou projektu je, aby do roku 2016 pôsobilo v teréne celkovo 300 asistentov zdravotnej osvety a ich koordinátorov.
 
„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedná Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín “.