Skip to content

Partneri a spolupracujúce organizácie

Členstvo v organizácii prijali všetci, ktorí majú záujem podporiť systematizáciu a stabilizáciu programu osvety zdravia obyvateľov segregovaných lokalít a ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii súčasného Národného projektu Zdravé komunity.

Členstvo v organizácii je otvorené všetkým, ktorým záleží na zlepšovaní zdravia znevýhodnených skupín a rozvoji zdravotnej mediácie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (marginalizované rómske komunity, chudobní, dôchodcovia, osamelí rodičia, závislí, ľudia bez domova) na Slovensku aj zahraničí a do tohto rozvoja sú ochotní aktívne prispieť prostredníctvom svojho know- how.

V Platforme sa združujú a stretávajú zástupcovia nasledovných organizácií a inštitúcií (organizácie sú zoradené podľa abecedy):

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA)

Človek v ohrození

Domov sv. Jána z Boha, n.o.

GSK Slovensko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR)

Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS)

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Union zdravotná poisťovňa

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK)

WHO – Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Zdravé regióny /Ministerstvo zdravotníctva SR/

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky