Skip to content

Základné informácie

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (Platforma) je záujmovým združením právnických osôb. Cieľom Platformy je ochrana a podpora zdravia znevýhodnených skupín obyvateľov a vylúčených komunít. Platforma realizuje vzdelávacie, výskumné a propagačné aktivity smerujúce k vytvoreniu komplexného modelu podpory zdravia znevýhodnených skupín a rozvívajúce zdravotnú mediáciu na Slovensku. Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje so slovenskými a zahraničnými fyzickými a právnickými osobami, s inštitúciami s podobným zameraním a zúročuje odborné praktické skúsenosti na európskej úrovni.  Je členom medzinárodenj organizácie European Public Health Alliance.

Vznik Platformy iniciovala v roku 2012 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá sa  zaoberá zdravotnou osvetou a mediáciou v rómskych osadách už od roku 2002. Platforma združuje subjekty mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora, ktoré sa na Slovensku venujú problematike zdravia znevýhodnených skupín. Od októbra 2013 Platforma realizovala celoslovenský projekt Zdravé komunity. Projekt Zdravé komunity predstavuje praxou overený a funkčný model realizácie zdravotnej mediácie v marginalizovaných komunitách prostredníctvom asistentov osvety zdravia. Asistenti sú vyberaní priamo z cieľových komunít a adresne vzdelávaní. Realizujú mnohé aktivity v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti. Pri výkone svojej práce, pod vedením koordinátorov, spolupracujú s mnohými odborníkmi a profesionálmi z praxe (lekári prvého kontaktu, starostovia, pedagogickí zamestnanci, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci regionálnych úradov MV SR). Okrem pravidelných osvetových činností pri zabezpečovaní preventívnych programov (povinné očkovanie, preventívne prehliadky, poradne pre matky) vykonávajú najmä osvetu v rodinách zameranú na prevenciu pred infekčnými a parazitárnymi ochoreniami, prevenciu pred alkoholizmom a  užívaním návykových látok, upevnenie stravovacích návykov a mnohé ďalšie aktivity zlepšujúce hygienu a zdravie prostredia.

V 144 lokalitách Slovenska pôsobilo 144 asistentov osvety zdravia a 16 koordinátorov asistentov osvety zdravia. Projekt bol realizovaný spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a financovaný zo štátneho rozpočtu s podporou viacerých rezortov – Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva vnútra SR. Prvé model systémového riešenia zdravia znevýhodnených skupín trval do 30. 9. 2014. Projektové aktivity mali priamy pozitívny dopad na viac ako 150 000 obyvateľov. V mnohých obciach je zaočkovanosť 100 %. V mnohých obciach je nadviazaná a funkčná spolupráca s obcami a asistenti iniciovali veľa zmien k zlepšeniu celkovej životnej situácie obyvateľov osád od budovania základnej infraštruktúry, k riešeniu dostupnosti pitnej vody, kanalizácie, odstránenia odpadu a pravidelného čistenia prostredia osád. V období jedného roka asistenti zdravotnej osvety vykonali spolu 93 108 intervencií v prospech 779 193 klientov, pozvali na preventívne prehliadky 92 690 a na očkovanie 45 775, pričom najviac intervencií bolo vykonaných v prešovskom, košickom a vranovskom okrese a najviac klientom pomohli v prešovskom košickom a gelnickom okrese.

Na základe dosiahnutých výsledkov projektu o realizáciu projektu prejavilo aktívny záujem ústredný orgán štátnej správy– Ministerstvo zdravotníctva SR. Platforma a MZ SR  1.10.2014 založili spoločnú neziskovú organizáciu Zdravé komunity n.o. Nezisková organizácia Zdravé komunity vznikla ako model riešenia, ktorý efektívne a aktívne spájal viacero organizácií pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je zlepšenie zdravia znevýhodnených skupín a je sociálnou inováciou v prístupe k tejto oblasti. Spojenie ústredného orgánu štátnej správy, ako kompetenčne zodpovedného subjektu a mimovládnej organizácie, ktorá disponuje v teréne dlhoročne overeným know-how bolo jedným z unikátnych a inovatívnych prvkov neziskovej organizácie Zdravé komunity.

Nezisková organizácia poskytovala všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň, zručností, osvety a ochrany zdravia obyvateľstva. Hlavným cieľom neziskovej organizácie bolo systematizovať program osvety zdravia v znevýhodnených komunitách na celom území SR a podporiť využitie ľudských zdrojov priamo z prostredia segregovaných osád a zvýšiť ich zamestnanosť prostredníctvom implementácie Národného projektu Zdravé komunity. Národný projekt, realizovaný v období 1.10.2014 – 31.12.2016,  priamo nadviazal na praxou overený model Platformy postavený na viac ako 10 ročných skúsenostiach ACEC.

Realizáciu Národného projektu Zdravé komunity od 1.1.2017 prebralo Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, čím sa vytvoril priestor na realizáciu komplexného, dlhodobého riešenia situácie znevýhodnených skupín v oblasti zdravia na národnej úrovni. V Dozornom orgáne je volený zástupca Platformy.