Štát si osvojil projekt Zdravé komunity

Projekt Zdravé komunity predstavuje mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál. Do jeho budovania boli za viac ako 15 rokov jeho realizácie vložené značné finančné prostriedky a ľudské úsilie.

Od 1. januára 2017 sa iniciatíva zdravotnej mediácie a budovanie Zdravých komunít dostáva na novú úroveň.  V decembri 2016 bola založená príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny. Do novovzniknutej organizácie prešlo z neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o., ktorá realizovala prvý Národný projekt Zdravé Komunity, 211 zamestnancov.

Vznik organizácie Zdravé regióny pod gesciou Ministerstva zdravotníctva vytvára priestor na realizáciu komplexného, dlhodobého riešenia situácie znevýhodnených skupín v oblasti zdravia na národnej úrovni. Jednou z nosných činností v tomto smere je realizácia NP Zdravé komunity financovaného z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Víziou organizácie je realizovať opatrenia a programy, ktoré budú mať zásadný vplyv na znižovanie rozdielov v zdraví a súčasne prinesú výrazné zlepšenie v oblasti prístupu k zdravotným službám, informáciám, prispejú k zvýšeniu zdravotnej gramotnosti a zodpovednosti jednotlivcov za svoje zdravie a taktiež  prispejú k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti.

Vznikom štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny sa uskutočnil prechod iniciatívy zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách a projektu Zdravé komunity z mimovládneho/neziskového sektora pod štátny sektor a verejnú správu, čím sa vytvára potenciál na jeho trvalú udržateľnosť.

Štátna príspevková organizácia naďalej zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti s realizáciou projektu Zdravé komunity a aktivít v oblasti zdravia znevýhodnených skupín. Veríme, že potenciál projektu bude zúročený prostredníctvom komplexného a dlhodobého riešenia situácie znevýhodnených skupín v oblasti zdravia.

www.zdraveregiony.eu

Podobné články