PPZZS ponúka obciam a mestám odbornú pomoc a konzulácie

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s koronavírusom kladie vysoké nároky na obce, mestá a územné celky. V kompetencii miest a obcí sú mnohé z nevyhnutných preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu a teda ich úloha je kľúčová a nezastupiteľná.

Osobité postavenie majú obce a mestá, ktoré na svojom území evidujú segregované alebo odlúčené komunity. Pre tieto obce a mestá Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) vytvorila materiál sumarizujúci kroky a opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na úrovni obce ako preventívne, pre prípad evidencie nakazených obyvateľov ale aj v čase komplexnej karantény niektorej oblasti. Vedeniu obcí a miest ponúka konzultácie a svoju odbornú pomoc.

„V týchto turbulentných časoch je mimoriadne dôležitá vzájomná dôvera, spolupráca a realizácia konkrétnych konštruktívnych krokov,” vyjadril prezident prezídia PPZZS sociológ Michal Vašečka. „Sme presvedčení, že je potrebné, aby navrhované riešenia a opatrenia boli založené na spolupráci a komunikácii s obcami, komunitami a pracovníkmi v teréne, využívali dostupné dáta a v neposlednom rade aby zohľadňovali aj dopad na verejnú mienku.“

Materiál Odporúčania: Marginalizované komunity a ochrana proti COVID-19 pripravili skúsení odborníci z radov členov a partnerov PPZZS s dlhoročnými skúsenosťami s prácou v teréne, so zdravotnou a humanitárnou pomocou. Materiál je voľne dostupný na webstránke organizácie www.ppzzs.sk.

„V spoločnosti panuje vzácny široký konsenzus zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu v najohrozenejších a najchudobnejších skupinách obyvateľov na Slovensku,“ poznamenala výkonná tajomníčka PPZZS a riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová. Preto veríme, že pripravený materiál poskytne potrebnú odbornú pomoc a prispeje na úrovni obce ku zvládnutiu tejto mimoriadnej situácie, “dodala.

PPZZS od svojho vzniku v roku 2012 prispieva k zlepšovaniu zdravotného stavu a životných podmienok vo vylúčených komunitách. Realizovala a rozvíjala program zdravotnej mediácie, v súčasnosti realizovaný organizáciou  Zdravé regióny. PPZZS je združenie právnických osôb, ktoré združuje 15 členských a partnerských organizácií z radov verejnej správy a neziskového sektora.

 

Tlačová správa

Odporúčania: Marginalizované komunity a ochrana proti COVID – 19

 

          

 

Počas pandémie COVID-19 je potrebné chrániť ohrozené skupiny

Pandémia COVID- 19 nám demonštruje finančné a ľudské dôsledky nedostatočných investícii do prevenčných zdravotných opatrení pre zraniteľné skupiny v Európe. European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie – a ďalšie organizácie, ku ktorým sa pridala aj PPZZS, vyzývajú európske inštitúcie a národné vlády aby neodkladne prijali opatrenia smerujúce k zníženiu rozdielov v zdraví a zabráneniu ďalšieho prehlbovania ako dôsledkov pandémie.

Vo vyhlásení organizácie vyzývajú, aby „investície do verejného zdravia pre zraniteľné skupiny boli najvyššou politickou prioritou vrátane osobitne vyčleneného financovania na prevenciu a ochranu zdravia, fyzického aj duševného.“ Zároveň pripomínajú, že „súčasné okolnosti nemôžu ospravedlňovať žiadne kroky, ktoré prispievajú k rasizmu a xenofóbii, stigmatizujú celé komunity a oslabujú právo na zdravie bez diskriminácie.“

Celé znenie vyhlásenia v slovenskom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID vyhlasenie_042020_SK

Celé znenie vyhlásenie v anglickom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID statement Final

 

European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) je európske neziskové združenie, ktorej členmi sú neziskové organizácie pôsobiace v oblasti verejného zdravia. EPHA má 89 členských organizácií so sídlom v 21 európskych krajinách. Sídlo má v Bruseli v Belgicku. Členom EPHA je Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) od roku 2016.

www.epha.org