Informácia o zadávaní zákazky na dodanie SW

 
Informácia v zmysle § 9 ods. 9 ZVO
 
na zverejnenie v profile
 
o zadávaní zákazky na dodanie SW
 
 
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava; IČO: 45740526 (PPZZS); ako osoba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), t.j. ako verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou KROS, a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina; IČO 31 635 903 na SW produkt „OLYMP“ - profesionálny softvér (SW) na výpočet miezd a vedenie personalistiky pre malé organizácie.
 
Spoločnosť KROS poskytuje na daný SW OLYMP 50% zľavu od 10. februára 2014 do 28. februára 2014.
Predpokladaná zmluvná cena po uplatnení 50% zľavy  je 1 612,00 EUR bez DPH.
 
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy postupom podľa § 9 ods. 9 ZVO  je dňa 11.02.2014.