Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy

Zamestnávatelia a zamestnanci sú nútení zaoberať sa dôsledkami karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Spoločnosť Advokáti s.ro. približuje, aké možnosti majú zamestnávatelia a aké práva patria zamestnancom v zmysle platnej legislatívy.

Okrem iného prehľadne spracovali pravidlá pri:

  • karanténe zamestnanca / živnostníka
  • práci „Home office“
  • pravidlá pre zamestnanca, ktorý má školupovinné dieťa
  • zatvorenej prevádzke
  • podmienky čerpania dovolenky a neplateného voľna
  • zníženie mzdy a/ alebo skrátenie pracovného času

ale aj dopad na plenenie z uzatvorených zmlúv a dane a odvody.

CELÝ ČLÁNOK: http://www.attorneys.sk/koronavirus-pracovnopravne-a-ine-vztahy/

COVID-19: overené postupy

Pre efektívnejší boj s coronavírusom COVID-19 nájdete niekoľko jednoduchých postupov a pravidiel, ktorých dodržiavanie pomôže potlačiť šírenie nákazy na stránke www.standardnepostupy.sk.

Stránka standardnepostupy.sk je venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva. Zverejnené štandardné postupy v zdravotníctve aj tie, týkajúce sa COVID-19 (pre zdravotníkov aj verejnosť).

Obrázky a postupy je možné stiahnuť a šíriť ďalej:

Informačné materiály v slovenskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v rómskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v maďarskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

 

www.standardnepostupy.sk

COVID-19: Overené fakty a aktuálne informácie

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravilo na základe vývoja situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku pre občanov web. Na stránke virus-korona.sk sa nachádzajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach.

Okrem základných informácií o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka stránka virus-korona.sk jednoduchým a prehľadným spôsobom informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií.

www.virus-korona.sk

Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby

Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Odporúčanie k dodržiavaniu hygienických preventívnych štandardov pri poskytovaní odborných činností a iných činností zamestnancami KC/NDC/NSSDR, či už ambulantnou alebo terénnou formou (v závislosti od registrácie sociálnej služby), pri práci s klientom sociálnej služby KC/NDC/NSSDR

Usmernenie_poskytovatelia soc. sluzieb_20.03.2020

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, vrátane rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít, pôsobiacich v projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Terénna práca a terénna sociálna práca, Komunitné služby, Popdora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, Podpora vysporiadania pozemkov a i.) ohľadom postupov pediatrickej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v slovenčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte materiál podľa potreby a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:               tlačová verzia:    

 

Facebook cover:

Materiál pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

Materiál je určený pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a upravuje preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

Aktuálne informácie od Ábela Ravasza

Ábel Ravasz_splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Vypočujte si aktuálne informácie v rozhovore s Ábelom Ravaszom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, o situácii v rómskych komunitách na Slovensku v súvislosti s COVID-19.

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v maďarčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte plagát a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby a Štefanovi Vavrekovi za preklad.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:                   tlačová verzia:    

 

Facebook cover:

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v rómčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s rómsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte materiál podľa potreby a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:              tlačová verzia:  

 

Facebook cover: