Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, vrátane rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít, pôsobiacich v projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Terénna práca a terénna sociálna práca, Komunitné služby, Popdora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, Podpora vysporiadania pozemkov a i.) ohľadom postupov pediatrickej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií

Podobné články