PRIAME ZADANIE ZÁKAZKY

VZDELÁVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
 
Vzhľadom na špecifické zameranie vzdelávania pre potreby prípravy ľudských zdrojov na prácu v teréne (teoretická a praktická časť) a výsledku dopytu o poskytnutie zoznamu subjektov s platnou akreditáciou MŠVVaŠ SR (http://isdv.fri.uniza.sk/SearchForm.aspx ) bude vzdelávanie ľudských zdrojov realizované prostredníctvom priameho zadania inštitúciou (členom PPZZS), ktorá má jediná v rámci SR udelenú akreditáciu MŠ SR č. 1900/2009/550/2 v ďalej citovanom akreditovanom programe na vzdelávanie „rómskych komunít“:
 
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Šafárikovo námestie 2
811 02 Bratislava
IČO: 31797580
DIČ: 2021697337
č.ú. 2928835813/1100
 
Vzdelávacie aktivity budú realizované na základe akreditovaného programu schváleného MŠ SR, ktoré sú v praxi dlhodobo overené:
"Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách“ s rozsahom 88 hodín
 
CPV: 80500000-9
 
Tematické celky vzdelávania pre rok 2013:
  • Úloha asistenta osvety zdravia
  • Základné komunikačné zručnosti v práci s rómskou komunitou
  • Základy biológie človeka
  • Základy epidemiológie chorôb
  • Špecializované sociálne poradenstvo v oblasti zdravotníctva
  • Starostlivosť o tehotné ženy a novorodencov
  • Prax v teréne
 
MUDr. Elena Marušáková, MBA
štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO
 
Príloha 1 – Potvrdenie o akreditácii (vo fotogalérii)
Príloha 2 – Náhľady na vyhľadávanie akreditovaných programov MŠVVaŠ SR (vo fotogalérii)