Tlačová správa: Školenia na prevenciu obchodovania s ľuďmi

12.04.2016

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

BRATISLAVA, 12.4. 2016

 

PPZZS organizuje školenia zamerané na prevenciu proti obchodovaniu s ľuďmi

 

V dňoch 20.-21.4 a 25.-26.4 2016 prebehnú vo viacerých slovenských mestách školenia, ktoré sú súčasťou projektu “Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách”.

Projekt realizuje Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v spolupráci s neziskovou organizáciou Zdravé komunity s podporou Programu Demokracia a ľudské práva. Projekt je realizovaný najmä prostredníctvom asistentov a koordinátorov zdravia, ktorí sú v dennom kontakte s obyvateľmi segregovaných komunít. Práve pre nich sú určené školenia o základných informáciách, znakoch, prevencii a právach obetí obchodovania s ľuďmi.

Asistenti a koordinátori pracujú a žijú priamo v rómskych komunitách, kde sa stretávajú s podozrivými odchodmi mladých dievčat za prácou do zahraničia, či adopciami detí bez riadneho konania príslušných orgánov. Školenia sú zamerané na informovanie a zvyšovanie povedomia o obchode s ľuďmi, prevenciu rizikového správania, vytvorenie kapacít na získanie nových aktuálnych informácií a faktov z oblasti marginalizovaných komunít, problematiku obchodovania s deťmi a ženami, posilnenie povedomia o službách poskytovaných doma i v zahraničí v súvislosti s potrebami obetí. Hlavným cieľom projektu je vyškoliť ľudí, ktorí budú vedieť identifikovať a pomenovať problém v prípade, že sa sním vo svojej lokalite stretnú.

Asistenti sa po absolvovaní školení stanú na báze dobrovoľnosti súčasťou siete na monitorovanie obchodu s ľuďmi v budúcich aktivitách PPZZS a budú tak spolupracovať na príprave prostredia a sietí na to, aby sa situácia dôkladne zmapovala a pripravilo sa tak riešenie tohto vážneho problému narušenia ľudských práv.

 

 

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

Kontaktná osoba: Magdaléna Rothová, projektová manažérka, office@ppzzs.sk

 

"Projekt Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách bol podporený sumou 4.986,-EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách je posilnenie zraniteľných skupín"