VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE

Výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu

žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava

IČO: 45740526

DIČ: 2023805080

Bankové spojenie: 2922890969/1100

Štatutárny zástupca: MUDr. Elena Marušáková, MBA

Kontaktná osoba: MUDr. Elena Marušáková, MBA

Telefón: 0903 110 055, 0904 986 556

E-mail: elena.marusakova@web.de

 

2.   Názov predmetu zákazky: „Dodávka zdravotníckych brašní“.

TOVARY:

Predmet zákazky a jej množstvo                CPV                           PHZ

Zdravotnícka brašna s náplňou – 123 ks:      33141623-3;               3 936 €

 

2.1. Predpokladaná hodnota zákazky 3 936 € (bez DPH)

 

2.2. Úspešný uchádzač dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO predmet zákazky v nasledovnej požadovanej štruktúre. V ponuke ku každej položke stanoví aj jednotkovú cenu a následne vypočíta cenu celkom za predmet zákazky podľa bodu 11:

 

Materiálne a technické požiadavky na zdravotnícke brašne:

-          Zdravotnícka brašna s popruhom na rameno

-          Obsah zdravotníckej brašne:

a)      Liečivá:

ü  Acylpyrin

ü  Carbosorb

ü  Ajatin tct. s rozpraš.

ü  Paralen 500

Pozn. – jednotlivé liečivá je možné nahradiť adekvátnou náhradou.

b)      Obväzový materiál:

ü    Gáza kompres sterilná 

ü    Mediplast

ü    Rýchloobväz s vankúšikom

ü    Obväz elastický

ü    Trojrohá šatka textilná

ü    Vata obväzová skladaná

ü    Obväz hotový sterilný

c)      Zdravotnícke pomôcky:

ü    Nožnice celokovové min. 15cm

ü    Pinzeta

ü    jednorazová Izotermická fólia

ü    Resuscitačné rúško na dýchanie

ü    Rukavice vyšetrovacie gumené

ü    Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom          

d)     Karta prvej pomoci

 

Uchádzač predloží písomnú cenovú ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.

 

Predmetný tovar má slúžiť na technické a materiálne vybavenie asistentov osvety zdravia v rámci projektu „Zdravé komunity“.

 

2.3. Úspešný uchádzač predmet zákazky dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO.

 

3. Komplexnosť predmetu zákazky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

4. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré pre zabezpečenie projektu poskytne osobe podľa §7 ZVO Ministerstvo vnútra SR. Na predmet zákazky sa úspešnému uchádzačovi neposkytne finančný preddavok.

 

5. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry

5.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy.

5.2. Úspešný uchádzač predmet zákazky dodá do 14 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

5.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 21 dní od jej doručenia.

 

6. Náklady na spracovanie ponuky

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO.

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky

Sídlo osoby podľa §7 ZVO uvedené v bode 1.

 

8. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk

8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa §7 ZVO (poštou alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO):

Stránkové hodiny sú: Pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod. Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.

8.2. Uchádzač predloží písomnú cenovú ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.

Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

·         adresa verejného obstarávateľa – osoby podľa §7 ZVO (podľa bodu 1),

·         obchodné meno a adresa sídla uchádzača,

·         označenie „Ponuka zdravotníckych brašní - neotvárať",

8.2.1. Obsah ponuky: ponuka musí obsahovať

·         identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,

·         doklad o oprávnení podnikať,

·         čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,

·         návrh uchádzača na plnenie kritéria (spracovaný podľa tejto výzvy bod 2.3. a bod 12)

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 12.12.2013 o 15.00 hod.

 

9. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky

V prípade potreby záujemcovia môžu do 09.12.2013 požiadať osobu podľa §7 ZVO o vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1. Vysvetlenie osoba podľa §9 ZVO zašle dotknutému záujemcovi e-mailom a pre ostatných záujemcov predmetné vysvetlenie zverejní na svojej webovej stránke v záložke „Profily verejných obstarávaní“, a to najneskôr 31.12.2013. Záujemcovia sú povinní sledovať web stránku osoby podľa §7 ZVO, aby pri spracovaní a predkladaní ponúk sa v aktuálnom prípade riadili podľa vysvetľovania, ktoré osoba podľa §7 ZVO bude v aktuálnom prípade zverejňovať na svojom webovom sídle.

 

10. Vyhodnotenie ponúk - kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najlepšou - úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH.

 

11. Spôsob spracovania ceny

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€).

Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH). Súčasne ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za jednu brašnu s náplňou a vynásobí počtom 123 = Celková cena v € bez DPH za predmet zákazky.

 

12. Platnosť ponuky

Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 31.12.2013.

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, osoba podľa §7 ZVO oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Osoba podľa §7 ZVO vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá, na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

14. Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tento návrh musí byť súčasťou ponuky)

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:

 

Kritérium:

Celková cena v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii podľa bodu 2.2 a stanovená podľa bodu 11.

 

STANOVÍ UCHÁDZAČ v € bez DPH

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní!!!

 

V Bratislave 02.12.2013

 

        MUDr. Elena Marušáková, MBA

štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO